20 acres industrial land. Zoned M1 $3,488,400.
<
. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy